Διεξαγωγή μαθητικών εκλογών

Η ενεργή συµµετοχή των µαθητών στη σχολική ζωή αποτελεί δικαίωµα των µαθητών αλλά και απαραίτητο συστατικό στοιχείο του δηµοκρατικού σχολείου( ΥΑ 23/1986/β-619). Η συµµετοχή αυτή συνίσταται:

 α) στην έκφραση των απόψεων των µαθητών για θέµατα, που σχετίζονται µε τη σχολική ζωή, και στην ακρόασή τους από τους εκπαιδευτικούς και τους άλλους µαθητές

β) στον ενεργό ρόλο τους κατά τη λήψη αποφάσεων για θέµατα που τους αφορούν, μέσα από συλλογικές διαδικασίες ή µέσω οργάνων στα οποία συµµετέχουν οι εκλεγµένοι εκπρόσωποί τους

 γ) στην ανάθεση και ανάληψη εκ µέρους των µαθητών αρµοδιοτήτων και ευθυνών

δ) στην ανάληψη πρωτοβουλιών εκ µέρους των µαθητών για τον εµπλουτισµό και τη βελτίωση της σχολικής ζωής.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διεξάχθηκαν μαθητικές εκλογές και στα δύο τμήματα της ΣΤ΄ τάξης για την ανάδειξη πενταμελούς συμβουλίου. Τη δράση αυτή θα συνεχίσουν  και οι άλλες τάξεις του σχολείου μας.


Comments are closed.