Προκήρυξη για κάλυψη θέσης υπεύθυνου καθαρισμού του 1ου Δ. Σ. Χίου

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 146/15-06-2018

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για κάλυψη θέσης υπεύθυνου καθαρισμού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χίου

Κοιν.:  Ενιαία Σχολική Επιτροπή Π.Ε & Δ.Ε. Δήμου Χίου

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοινώνει:

"Προκήρυξη για κάλυψη θέσης υπεύθυνου καθαρισμού για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χίου"

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, με όλα τα στοιχεία τους (Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α, Α.Μ.Ι.Κ.Α., τηλέφωνο) συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2017. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε καθαρισμό σχολικής μονάδας (συστατική επιστολή εφόσον υπάρχει)

5. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται  α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα β) ότι δεν έχουν συνάψει σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα

6. Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (αν υπάρχει)

7. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών από  15/06/2018 έως 21/06/2018 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χίου από 9.00΄ έως 12.00΄. Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου θα τοιχοκολληθεί στο σχολείο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χίου.                   

Η Διευθύντρια

 

 Ευαγγελία Κωστάζου

 


Comments are closed.