Τμήμα ένταξης

Το Τμήμα Ένταξης του 1oυ Δ. Σ. Χίου, ιδρύθηκε το 1985. Λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 1985-1986.

Το Τμήμα Ένταξης παρακολουθούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Εμφανίζουν δηλαδή δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα, προβλήματα λόγου και ομιλίας, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες κ. α. Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

Στόχος του τμήματος, είναι η σχολική και κατ’ επέκταση η κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών αυτών , σύμφωνα και με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και κοινωνικές αντιλήψεις και επιδιώξεις των αναπτυγμένων κρατών. Κάθε μαθητής του Τ.Ε. ακολουθεί το δικό του εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Το πρόγραμμα αυτό διαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε., μετά από την αξιολόγηση που έχει κάνει στο μαθητή και με βάση τις πληροφορίες που έχει συλλέξει από την αξιολόγηση του μαθητή από τα κατά τόπους ΚΕΔΔΥ, από το σύλλογο των εκπαιδευτικών που έρχονται σε επαφή με το μαθητή και το οικογενειακό του περιβάλλον.

Το Τ.Ε. δέχεται μικρό αριθμό μαθητών, μέχρι του μέγιστου αριθμού δώδεκα (12) , από όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Οι μαθητές της πρώτης τάξης γίνονται δεκτοί μετά το δεύτερο τρίμηνο, εκτός αν έχουν βεβαιώσεις από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), που δικαιολογούν τη φοίτηση από το Α΄ τρίμηνο. Στο Τ.Ε. μπορούν να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

Οι μαθητές του Τμήματος Ένταξης είναι μαθητές της τάξης όπου ανήκουν και είναι γραμμένοι στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου. Η φοίτησή τους στο Τμήμα Ένταξης είναι μερική, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζει κάθε μαθητής και δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Δηλαδή, ένας μαθητής μπορεί να παρακολουθεί π.χ. τα γλωσσικά μαθήματα ή τα μαθηματικά μερικές ώρες την ημέρα ή και την εβδομάδα, για ένα διάστημα μικρό ή μεγάλο, ή και ολόκληρο το σχολικό έτος, μέχρι να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, ενώ παράλληλα παρακολουθεί τα άλλα μαθήματα στην κανονική του τάξη.

 

 

Προϋποθέσεις εγγραφής στο Τμήμα Ένταξης

Ο μαθητής που πρόκειται να φοιτήσει στο Τμήμα Ένταξης οφείλει να έχει:

  • γραπτή συγκατάθεση των γονιών του και
  • βεβαίωση της διαγνωστικής επιτροπής (ΚΕΔΔΥ)

 

 

Οργάνωση του τμήματος

H αίθουσα του Τμήματος Ένταξης που φιλοξενεί τα παιδιά οφείλει να είναι αρκετά ευρύχωρη. Ο υπεύθυνος δάσκαλος έχει χωρίσει με ευδιάκριτο τρόπο μέσα στην αίθουσα γωνιές εργασιών, παραμυθιού, παιχνιδιού, χαλάρωσης κ.ά. Σε κάθε γωνιά τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με άνεση με τις αντίστοιχες δραστηριότητες.

Η δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου, αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για την ολοκλήρωση των εργασιών τους, αλλά ταυτόχρονα και ένα συμπληρωματικό μέσο μάθησης, εμπέδωσης και ανατροφοδότησης. Η πλούσια συλλογή CD ROM με εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει ο δάσκαλος στη διάθεσή του συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό του έργο.

Ο αριθμός των μαθητών του Τμήματος Ένταξης ασφαλώς δεν είναι σταθερός, κι αυτό είναι φυσικό, αφού στόχος του τμήματος είναι η πλήρης ενσωμάτωση των παιδιών αυτών στην κανονική τους τάξη.

Η οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος Ένταξης είναι υπόθεση και ευθύνη ολόκληρου του σχολείου και είναι απαραίτητη η στενή και συνεχής συνεργασία όλου του διδακτικού προσωπικού, των γονέων και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της περιοχής του σχολείου.

 

Υπεύθυνη για το σχολικό έτος 2014-2015 : Μορέλλα Αγγελίνα-Δέσποινα

 Comments are closed.