Προκήρυξη για κάλυψη θέσης υπεύθυνου καθαρισμού του 1ου Δ. Σ. Χίου

                                                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΥΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                 Χίος, 24 Αυγούστου 2017

                                                                                                                    Αρ. Πρ.: 190

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΙΟΥ

1ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ

Ιωάννη Πατέρα 8

82132, ΧΙΟΣ

Τηλ: 221710 22408

Fax: 22710 23162

Πληρ: Κωστάζου Ευαγγελία

                                

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για κάλυψη θέσης υπεύθυνου καθαρισμού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χίου

Κοιν.: Ενιαία Σχολική Επιτροπή Π.Ε & Δ.Ε. Δήμου Χίου

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοινώνει:

Την προκήρυξη για κάλυψη θέσης υπεύθυνου καθαρισμού για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

Οι ενδιαφερο?μενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, με όλα τα στοιχεία τους (Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Ι.Κ.Α., τηλέφωνο) συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντι?γραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντι?γραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ε?τους 2016. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας

3. Πιστοποιητικο? οικογενειακής κατάστασης

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε καθαρισμό σχολικής μονάδας (συστατική επιστολή εφόσον υπάρχει)

5. Υπευ?θυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται:

 α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν ει?ναι φυγόποινοι η? φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

β) ο?τι δεν έχουν συνάψει σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα

6. Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (αν υπάρχει)

7. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών από  01/09/2017 έως 05/09/2017 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, από 9.00΄ έως 12.00΄.

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, θα τοιχοκολληθεί στο σχολείο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χίου.    

 

                                                                                                        Η Διευθύντρια του Σχολείου

 

                                                                                                           Κωστάζου Ευαγγελία

 


Comments are closed.